Bơm cả lít tinh trùng vào lỗ bím của cô giáo trẻ Mizuki Yayoi