Chồng ra ngoài hút thuốc, vợ chổng mông cho bố chồng