Cứ chồng công tác là Ai Sayama gọi ngay tình trẻ đến hoan lạc