Móc lồn nhẹ nhàng thôi làm thế thì hỏng hết hàng họ