Sếp bị nhân viên bỏ thuốc rồi làm thịt trong chuyến công tác