Tổng hợp những lần đi khách kiếm thêm của ido Reimi Kyoka