Vợ vắng nhà dài ngày, chồng đè em vợ ra làm cho đỡ vật